Politica de Confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA

CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Fundația Special Olympics România, organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, cu adresa Str. Aeroportului, nr. 9, Com. Cornetu, județ Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 39/2003.

Fundația Special Olympics România își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE

Vom prelucra următoarele categorii de date personale, dupa caz:

  • date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal, gen, cetatenie;
  • date privind situatia socio-profesionala precum profesie, loc de munca, diplome de studii, formare profesionala, obisnuinte, preferinte, comportament;
  • date legate de starea de sănătate si membrii familiei;
  • date biometrice, precum imagini foto/video, voce;
  • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale beneficiarilor care participa la programele si actiunile organizate gratuit de fundație, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, precum și pentru prestarea serviciilor.

Datele speciale, precum cele privitoare la starea de sănătate și imagini foto/video vor fi prelucrate în baza consimțământului beneficiarului. Consimțământul dumneavoastră privitor la datele legate de starea de sănătate este necesar în vederea asigurării că participarea la activitățile sportive nu va afecta negativ integritatea dumneavoastra fizică în timpul desfășurării competițiilor și/sau a activităților sportive, precum și pentru a demonstra eligibilitatea pentru proiectele si actiunile derulate de mișcarea Special Olympics (dizabilitatăți care afectează intelectul astfel încât coeficientul de inteligență este mai mic de 70).

Menționăm că acordurile încheiate de noi cu sponsorii noștri și celelalte organizații caritabile care ne susțin activitatea ne împiedică să prestăm serviciile în lipsa documentelor care conțin date privitoare la starea de sănătate (precum un certificat de încadrare în grad de handicap, o adeverință medicală, etc.).

Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând fără nicio motivare din partea dumneavoastră.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea prestării serviciilor, fie pentru a verifica satisfacția dumneavoastră, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor fundației sau pentru a vă informa asupra proiectelor și acțiunilor întreprinse de fundație. Cu excepția datelor necesare prestarii serviciilor, în oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior, fără nicio consecință pentru dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: contracte, comenzi, deconturi, contracte de prestări servicii, certificate de încadrare în grad de handicap și altele asemenea.

Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele fundației în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI

Datele personale ale beneficiarilor, pot fi transmise de fundație către finanțatorii proiectelor sau activităților organizate de aceasta, precum și către Special Olympics International, organizație neguvernamentală, non-profit, cu sediul în Statele Unite ale Americii, în baza Scutului de Confidențialitate UE-SUA.

Datele cu caracter personal ale voluntarilor și beneficiarilor, colectate și prelucrate de fundație pot fi transmise către terțe părți dacă această obligație incumbă fundației printr-un act normativ, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

De asemenea, în vederea desfășurării în bune condiții a competițiilor și/sau a activităților organizate de fundație, aceasta poate transmite datele de contact ale voluntarilor și/sau beneficiarilor către unități hoteliere sau agenții de turism sau catre operatori de transport naționali/internaționali, pentru a rezerva locuri de cazare sau bilete de transport ale căror costuri vor fi suportate de fundație în numele beneficiarilor sau voluntarilor respectivi.

Orice alt transfer al datelor cu caracter personal va putea fi efectuat de fundație doar în condițiile obținerii consimțământului expres, prealabil și în scris al persoanei vizate.

Aceste date vor fi transmise de fundație doar cu acordul dumneavoastră prealabil și vor fi folosite de organizațiile menționate mai sus exclusiv în scopurile menționate în prezenta. 

DREPTURILE BENEFICIARILOR

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:

- dreptul de a solicita fundatiei accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către fundație, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Prezenta informare poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, gratuit, în format hârtie sau poate fi consultată pe site-ul societății la adresa specialolympics.ro, în secțiunea „Confidentialitate”.

Fundațiea va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea dumneavoastră.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice client, reprezentant legal al unui client ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa dpo@specialolympics.ro.

Politica de confidențialitate a societății, procedurile interne și prezenta informare pot suferi modificări fără un anunț prealabil. Pentru a fi la curent cu acestea, vă sfătuim să consultați pagina noastră web sau să solicitați informații de la reprezentanții noștri din centrele teritoriale sau de la Responsabilul cu protecția datelor.

POLITICA GENERALĂ SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA în materie de GDPR, aici.

INFORMARE ANGAJATORI, aici.

INFORMARE BENEFICIARI GDPR FSOR, aici.